sitn.pl » Dokumenty » Egzamin Regionalny
Dokumenty

Egzamin Regionalny

Kurs Pomocnika Instruktora PZN/Instruktora SITN jest zakończony egzaminem wewnętrznym. Szkoła Narciarska - organizator kursu stwierdza fakt należytego przygotowania absolwenta kursu do odbycia właściwego egzaminu. Regionalizacja egzaminów ma na celu wyrównanie poziomu oceniania. Egzaminy Regionalne przeprowadzane są przez Komisję Egzaminacyjną Stowarzyszenia.

Egzamin składa się z dwóch części:

I CZĘŚĆ

 • dwóch przejazdów slalomu na czas.
  Uzyskany w slalomie czas przejazdu jest przeliczany wg "zasad ogólnych" na punkty. Czas wzorcowy nie może być krótszy niż 25 sekund.
II CZĘŚĆ
 • ocenianej jazdy technicznej,
  w jeździe technicznej oceniane są trzy wybrane przez Komisję ewolucje. Pokaz 1 ewolucji kątowej i 2 równoległych,
 • instruowanie elementów techniki jazdy na nartach zjazdowych zgodnie z Programem Nauczania.

Aby zdać egzamin i uzyskać stopień Pomocnika Instruktora PZN należy osiągnąć co najmniej:

 • - uzyskanie minimum 18 pkt. z jazdy technicznej,
 • - uzyskanie minimum 6 pkt. z instruowania elementów techniki jazdy,
 • - uzyskanie czasu przejazdu slalomu nie gorszego niż 120% czasu obliczeniowego, czyli minimum 6 pkt.

Możliwe jest uzupełnienie jednego brakującego punktu w slalomie, 2 punktami w jeździe technicznej (tzn. 5 pkt. slalom - 20 pkt. jazda techniczna, 5,5 pkt. slalom19 pkt. jazda techniczna).
Nieuzyskanie minimum z którejkolwiek części egzaminu powoduje konieczność jego powtórzenia w całości.

Dla kobiet stosuje się przelicznik czasowy zgodny z zasadami ogólnymi (współczynnik 1,05). Egzamin można powtarzać dowolną liczbę razy w sezonie, w którym ukończyło się kurs oraz w następnym sezonie.

Po zdaniu Egzaminu Regionalnego zostaje się obligatoryjnie członkiem Stowarzyszenia Instruktorów
i Trenerów PZN
.

Ważność uzyskanego stopnia i uprawnień PI/ Instruktora SITN po zdaniu egzaminu wynosi 3 lata. W ciągu tego okresu Pomocnik Instruktora/Instruktor SITN powinien przystąpić do kursu instruktorskiego. Jeżeli to nie nastąpi, musi odtworzyć uprawnienia podczas unifikacji. W ten sposób uzyskuje się prolongatę ważności stopnia na okres kolejnych 3 lat.

Opłata egzaminacyjna: 100 zł

Warunki przystąpienia do egzaminu regionalnego:

 1. Zgłoszenie do Organizatora egzaminu (SN) najpóźniej w przeddzień egzaminu.
 2. Przyjęcie na egzamin następuje po okazaniu "Indeksu" (ze zdjęciem) lub legitymacji państwowego stopnia instruktorskiego (instruktora rekreacji ze specjalnością narciarstwo) UWAGA: legitymacje IRR wydawane były przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Rektorów AWF do roku 2011. Stopień ten wyeliminowała Ustawa o sporcie z 2010 roku. Legitymacje IRR wydawane po 2011 przez podmioty gospodarcze nie są honorowane przez organizatora ER.
 3. Wymagany kask; wskazane ochraniacze na dłonie i golenie.
W egzaminie może uczestniczyć jedynie 50 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń u organizatora egzaminu.

Więcej>>Regulamin ER