sitn.pl » Dokumenty » Instruktor Wykładowca Narciarstwa Biegowego PZN
Dokumenty

Instruktor Wykładowca Narciarstwa Biegowego PZN

Instruktor Wykładowca Narciarstwa Biegowego PZN

Funkcja w SITN

Instruktor Wykładowca Narciarstwa Biegowego PZN jest to instruktor Polskiego Związku Narciarskiego zrzeszony w Stowarzyszeniu, który z racji swych predyspozycji nauczycielskich, umiejętności technicznych jazdy na nartach oraz wiedzy uczy przyszłych instruktorów.

Instruktor Wykładowca jest stopniem funkcyjnym, co oznacza, że funkcję nauczyciela wykonuje się na potrzeby Stowarzyszenia realizując jego wytyczne szkoleniowe. Funkcja Wykładowcy podlega weryfikacji. Spełnienie wymogów upoważnia do nauczania przyszłej kadry instruktorskiej.

PROCEDURA UZYSKANIA FUNKCJI WYKŁADOWCY

Rozpoczęcie drogi do otrzymania uprawnień do szkolenia kadry następuje po minimalnie
3-letnim okresie pracy jako instruktor. Praca instruktora może być potwierdzona w rocznych sprawozdaniach Licencjonowanej Szkoły Narciarskiej.

1. Spełnienie warunków wstępnych:
a) wysokie umiejętności techniczne w obu technikach biegowych (cl & sk), udokumentowane wynikami egzaminu praktycznego na CKI (minimum 8.0 z każdej ewolucji technicznej)
b) trenerzy min II klasy PZN w Biegach Narciarskich mogą aplikować po zaliczeniu egzaminu praktycznego na CKI (minimum 8.0 z każdej ewolucji technicznej)
c) udział w Mistrzostwach Polski Instruktorów SITN PZN (warunek ten może być przesunięty na kolejny sezon)

2. Indywidualne złożenie wniosku o kandydowanie do stopnia IW. Wniosek może być wsparty opinią LSN. Dopuszczalne jest aplikowanie osób nie związanych z LSN.

3.Staż selekcyjny

Dwa pełne dni podczas CKI lub Unifikacji
a) przygotowanie i złożenie do podkomisji asystentów biegowych pisemnej pracy na zadany wcześniej temat (ok 3 tyg. przed CKI) - 20% oceny
b) poprowadzenie jednego wykładu na CKI lub Unifikacji, na ustalony wcześniej z prowadzącym kurs IW temat - 30% oceny
c)poprowadzenie zajęć praktycznych na śniegu na zadany wcześniej temat (w/g programu kursu CKI lub Unifikacji) - 50% OCENY

Po pozytywnym zaliczeniu w/w elementów stażu selekcyjnego aplikant uzyskuje status ASYSTENTA

4.Staż asystencki:
a) udział w całym CKI (prowadzenie zajęć praktycznych pod okiem IW prowadzącego kurs, pokaz i korekta błędów, wykazanie się wiedzą niezbędną do nauczania zgodnego z Programem Nauczania ze szczególnym uwzględnieniem metodyki, NRS, historii i innych tematów obowiązkowych na CKI - WYTYCZNE SZKOLENIA, wykłady na zadane tematy, aktywna pomoc prowadzącemu IW we wszystkich sprawach organizacyjnych kursu, w tym zawodów biegowych, udział w egzaminie jako egzaminator wspomagający)
b) po udziale w CKI uzyskanie pozytywnej opinii prowadzącego kurs IW
- wyznaczenie promotora pracy asystenckiej
- wyznaczenie tematu pracy asystenckiej
- prezentacja konspektu pracy na zadany temat podczas jednej z kursokonferencji (najlepiej wiosennej) i uczestnictwo w warsztatach praktycznych na śniegu
- złożenie w wyznaczonym terminie pisemnej pracy asystenckiej w formie i ilości określonej przez biuro SITN tak by mogła być zrecenzowana minimum trzy tygodnie przed obroną.

5.Obrona pracy asystenckiej podczas jednej z kursokonferencji (najlepiej jesiennej) w formie prezentacji multimedialnej


UWAGA: Od momentu uzyskania statusu ASYSTENTA do obrony pracy, nie może minąć dłużej niż 3 lata (36 miesięcy)
Pozytywna ocena ze wszystkich etapów i terminowe spełnienie wymagań stanowią o nadaniu stopnia Instruktora Wykładowcy Narciarstwa Biegowego.
W przypadku niedotrzymania terminów zaliczenia poszczególnych etapów lub ich nie zaliczenia, procedurę należy rozpocząć od spełnienia warunków wstępnych.

OBOWIĄZKI IW NARCIARSTWA BIEGOWEGO
Instruktorzy Wykładowcy stanowią grupę najlepiej przygotowanych instruktorów i z racji tego przygotowania, odpowiadają za upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej w Stowarzyszeniu.


1. Podnoszenie swojej wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie technik biegowych podczas pracy, jak i na warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie podczas kursokonferencji wiosennej. Każdy IW aplikujący do prowadzenia CKI lub Unifikacji w danym sezonie musi potwierdzić uczestnictwo w warsztatach w sezonie poprzedzającym.
2. Upowszechnianie wiedzy poprzez publikacje na stronie internetowej Stowarzyszenia, podczas kursokonferencji lub w wydawnictwach SITN PZN, przynajmniej raz na dwa lata.
3. Działanie zgodnie z Wytycznymi Szkolenia oraz nauczanie w oparciu o Program Nauczania Narciarstwa Biegowego SITN PZN oraz aktualny NRS wydawany przez PZN.
4. Poddawanie się co najmniej raz na dwa lata sprawdzianom umiejętności jazdy podczas warsztatów biegowych (kursokonferencja). Niewystarczające umiejętności narciarskie nie eliminują z grona IW, pod warunkiem aktywnej działalności twórczej (publikacje). Eliminują jedynie z możliwości prowadzenia centralnych kursów kadrowych.
5. Z racji wysokich wymagań kondycyjnych prowadzącego kursy kadrowe, IW powinien świadomie i celowo dbać o dobrą kondycję nie tylko w zimie, ale i w okresie przygotowawczym.
6. Praca na potrzeby Stowarzyszenia podczas kursów organizowanych centralnie oraz podczas warsztatów kursokonferencyjnych.

PRAWA IW NARCIARSTWA BIEGOWEGO
1. Instruktor Wykładowca ma prawo kierować procesem szkolenia w LSN zajmującej się szkoleniem przyszłej kadry instruktorskiej narciarstwa biegowego.
2. Instruktor Wykładowca może zostać powołany do pracy w komisjach Stowarzyszenia.
3. Instruktor Wykładowca ma prawo do specjalistycznych szkoleń (warsztatów) organizowanych przez Stowarzyszenie, w tym kurs na stopień Instruktora PZN Narciarstwa Biegowego.
4. Prawo noszenia odznaki Instruktora Wykładowcy.

WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ SZKOLENIOWYCH

Od instruktora - wykładowcy, jak od każdego instruktora PZN, wymagamy ciągłego uaktualniania swoich wiadomości . Aktywność Instruktora Wykładowcy w cyklu dwuletnim to obecność i aktywność w warsztatach tematycznych podczas kursokonferencji IWiA oraz udział w Mistrzostwach Polski Instruktorów PZN

Przedłużenie funkcji wykładowcy jest możliwe również na podstawie przedstawionych lub opublikowanych na forum SITN'u wystąpień oraz przygotowań materiałów do Informatora Przedsezonowego.

Wykładowcy, którzy z różnych powodów nie spełniają wymogów określonych w regulaminie, zostaną zawieszeni w funkcji wykładowcy. Uprawnienia szkoleniowe odzyskują po poddaniu się unifikacji (podczas kursokonferencji IW lub unifikacji otwartej - dla wszystkich instruktorów PZN).