sitn.pl » Dokumenty » Kurs Pomocnika Instruktora PZN/Instruktora SITN Narciarstwa Biegowego
Dokumenty

Kurs Pomocnika Instruktora PZN/Instruktora SITN Narciarstwa Biegowego

Kurs Pomocnika Instruktora PZN/Instruktora SITN Narciarstwa Biegowego

DEFINICJA

Pomocnik Instruktora PZN / Instruktor SITN jest etapem w uzyskaniu pełnych uprawnień instruktorskich.

UPRAWNIENIA

1. Pomocnik Instruktora PZN / Instruktor SITN posiada samodzielne uprawnienia szkoleniowe z narciarstwa biegowego w Licencjonowanej Szkole Narciarskiej.

2. Udział w Mistrzostwach Polski Instruktorów.

3. Prawo noszenia odznaki.

Ubieganie się o stopień Instruktora Biegów PZN po zdaniu egzaminu praktycznego na CKI biegów w okresie 3 sezonów od uzyskania stopnia Pomocnika Instruktora Biegów lub
w okresie późniejszym po zaliczeniu całego egzaminu (teoretycznego + praktycznego) na kursie instruktorskim.

WAŻNOŚĆ STOPNIA

Stopień Pomocnika Instruktora PZN / Instruktora SITN podlega okresowej weryfikacji. Weryfikacja uprawnień odbywa się na unifikacji w okresach nie dłuższych niż 3 lata. Pomocnik Instruktora PZN / Instruktor SITN nie poddający się okresowej unifikacji nie traci stopnia lecz nie ma prawa do szkolenia. Uprawniania odzyskuje po ukończeniu kursu unifikacyjnego.

C E L

Celem kursu jest uzyskanie umiejętności i niezbędnej wiedzy do samodzielnego nauczania narciarstwa biegowego w Licencjonowanej Szkole Narciarskiej.

ORGANIZATOR

Kursy organizuje Komisja Narciarstwa Biegowego po akceptacji Zarządu SITN.

Prowadzenie zajęc: Biegowi Instruktorzy Wykładowcy oraz Asystenci.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

1. Wykształcenie średnie.

2. Ukończony 18 rok życia (w roku kalendarzowym kursu).

3. Warunki techniczne:

· ukończenie z wynikiem pozytywnym 6.0 pkt z każdej ewolucji (w skali 0 – 10 pkt) kwalifikacyjnego kursu biegowego,

· instruktorzy innych sportów śnieżnych po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego
z wynikiem co najmniej 6.0 pkt z każdej ewolucji (w skali 0 – 10 pkt),

· uzyskanie co najmniej 8.0 pkt z każdej ewolucji (w skali 0 – 10 pkt) na egzaminie kwalifikacyjnym dla osób bez wcześniejszego przeszkolenia SITN PZN,

Punkt 3 nie dotyczy zawodników posiadających udokumentowana karierę zawodniczą
z minimum III klasą sportową w biegach, biathlonie lub kombinacji norweskiej.

4. Posiadanie zaświadczenia lekarskiego wskazującego na brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie względnie osobiście podpisanego oświadczenia.

5. Posiadanie odpowiedniego sprzętu (narty do techniki łyżwowej i klasycznej).

PROGRAM KURSU

Czas trwania: 7 dni szkolenia (6dni + 1 dzień egzamin)

Zajęcia praktyczne: 6 godzin dziennie w dwóch cyklach lekcyjnych, razem 42 godziny lekcyjne.

Zajęcia teoretyczne: razem ze sprawdzianami 20 godzin lekcyjnych.

Egzamin praktyczny: na zakończenie kursu w obecności Egzaminatora SITN

P R A K T Y K A

– Przygotowanie sprzętu / smarowanie,

– Technika kroków biegowych, łączenie kroków i zmiana kierunku,

– Elementy zjeżdżania,

– Instruowanie,

– Zawody i ich przygotowanie na dystansie 2,5-5 km.

E G Z A M I N P R A K T Y C Z N Y

– Wynik zawodów oraz ocena z ich organizacji,

– Krok naprzemianstronny klasyczny, jednokrok klasyczny, jednokrok łyżwowy, dwukrok
łyżwowy asynchroniczny bądź inne elementy programu nauczania,

– Ocena w skali 0–10; średnie minimum egzaminacyjne 6 pkt.,

– Instruowanie (0–10); minimum egzaminacyjne 7 pkt.

T E O R I A

– Analiza Techniki – 4 godz.,

– Metodyka nauczania – 4 godz.,

– NRS; całość w zarysie; szczegółowo konkurencje klasyczne, organizacja imprez – 3 godz.,

– Sprzęt i ekwipunek narciarski – 1 godz.,

– Smarowanie nart – 1 godz.,

– Higiena, pierwsza pomoc, niebezpieczeństwa, kodeks narciarski, reguły bezpieczeństwa
FIS, rodzaje śniegów – 2 godz.,

– Organizacja i historia narciarstwa, tereny narciarskie do uprawiania biegów – 3 godz.

E G Z A M I N T E O R E T Y C Z N Y

Sprawdzian pisemny z 7 zagadnień, oceny w skali 1–10, minimum egzaminacyjne – średnio 7 pkt. – 2 godz.

PRAKTYKA - CZĘŚĆ TECHNICZNA (według Programu Nauczania SITN)

1. Elementy podstawowe

– Pozycja, zwroty i podejścia, bezkrok,

2. Kroki biegowe klasyczne

– Kroki naprzemianstronne klasyczne,

– Kroki klasyczne z równoczesną pracą ramion,

– Jednokrok,

– Dwukrok,

3. Kroki łyżwowe

– Krok łyżwowy bez wspomagania kijkami (łyżwowanie),

– Krok połłyżwowy,

– Jednokrok łyżwowy,

– Dwukrok łyżwowy,

– Dwukrok łyżwowy „asynchroniczny”,

– Łyżwowy krok naprzemianstronny.

4. Ewolucje zjazdowe

– Zjazd na wprost,

– Zjazd wskos stoku,

– Ześlizg skośny,

– Pług,

– Łuki płużne,

– Skręty płużne,

– Zmiana kierunku jazdy przestępowaniem,

– Skręty równoległe.|