sitn.pl » Dokumenty » Kurs Pomocnika Instruktora PZN/Instruktora SITN Telemarku
Dokumenty

Kurs Pomocnika Instruktora PZN/Instruktora SITN Telemarku

C E L

Popularyzacja narciarstwa telemarkowego. Zdobycie wiedzy i umiejętności jazdy telemarkiem zgodnie z Programem Nauczania Narciarstwa Telemarkowego SITN PZN. Uzyskanie stopnia Instruktora SITN Telemarku/Pomocnika Instruktora PZN Telemarku.

ORGANIZATOR

Komisja Telemarku po akceptacji Zarządu SITN PZN.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Dla Instruktorów PZN, którzy posiadają Certyfikaty ukończenia kursu telemarkowego SITN PZN:

– zaliczenie 3-dniowej unifikacji,

– uregulowanie należności członkowskich.

2. Dla osób po raz pierwszy przystępujących do kursu:

– warunki techniczne: umiejętność jazdy na nartach alpejskich,

– ukończony 17 rok życia (w roku kalendarzowym kursu),

– wykształcenie średnie (lub w trakcie nauki),

– zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia umożliwiający czynne uprawianie narciarstwa lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o możliwości uprawiania narciarstwa (dla osób niepełnoletnich podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych),

– pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w kursie dla osób niepełnoletnich,

– po zaliczonym egzaminie na kursie uprawnienia będą aktywowane po uregulowaniu członkostwa w SITN PZN.

UPRAWNIENIA

1. Samodzielne prowadzenie szkolenia w Licencjonowanych Szkołach Narciarskich.

2. Prawo noszenia odznaki Pomocnika Instruktora PZN/Instruktora SITN.

3. Ubieganie się o stopień Instruktora Telemarku PZN.

PROGRAM KURSU

Kurs trwa 7 dni śniegowych i obejmuje:

Szkolenie jazdy technicznej – 63 godziny lekcyjne:

– Pozycja podstawowa,

– Jazda w linii spadku stoku,

– Jazda w skos stoku,

– Skręty dostokowe,

– Girlandy,

– Jazda pługiem,

– Łuki płużne,

– Skręty z pługu,

– Skręt równoległy NW,

– Skręt równoległy WN,

– Skręt rotacyjny,

– Skręt krótki,

– Elementy freestylu,

– Jazda w terenie – freeride,

– Skoki terenowe,

– Elementy jazdy sportowej,

– Tele ski tour,

– Elementy narciarstwa biegowego,

– Ćwiczenia metodyczne,

– Instruowanie.

Zajęcia teoretyczne: 30 godzin lekcyjnych obejmujących zagadnienia:

– Historia i współczesność Telemarku,

– Historia technik narciarskich,

– Współczesny sprzęt i ekwipunek,

– Bezpieczeństwo: zagrożenia lawinowe,

– Omówienie Programu Nauczania Telemarku SITN PZN,

– Omówienie ewolucji programowych,

– Przepisy związane z konkurencjami Telemarku sportowego,

– Metodyka ogólną,

– Analiza techniki.

EGZAMIN

Kurs kończy się egzaminem (w ostatnim dniu zajęć), na którym należy uzyskać średnie oceny minimalne zarówno z jazdy technicznej, instruowania, jak i z teorii na poziomie 6/10.

Po pozytywnym zakończeniu kursu i uregulowaniu członkostwa w SITN PZN uzyskuje się legitymację uprawniającą do szkolenia oraz prawo noszenia odznaki
i emblematu funkcyjnego.

Instruktor SITN Telemarku zobowiązany jest do okresowej unifikacji stopnia, co 3 lata.