sitn.pl » Dokumenty » Kurs Instruktora PZN Telemarku
Dokumenty

Kurs Instruktora PZN Telemarku

C E L

Popularyzacja narciarstwa telemarkowego. Doskonalenie umiejętności jazdy telemarkiem oraz metod i sposobów nauczania zgodnie z Programem Nauczania Narciarstwa Telemarkowego SITN PZN. Uzyskanie stopnia Instruktora PZN Telemarku.

ORGANIZATOR

Komisja Telemarku po akceptacji Zarządu SITN PZN.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Kurs przeznaczony jest dla Instruktorów SITN Telemarku posiadających uregulowane członkostwo w SITN PZN.

– ukończony 18 rok życia (w roku kalendarzowym kursu),

– ukończona część ogólna kursu teoretycznego na stopień instruktora sportu ze specjalnością narciarstwo,

– wykształcenie średnie (lub w trakcie nauki),

– posiadanie zaświadczenia lekarskiego wskazującego na brak przeciwwskazań do uprawiania telemarku względnie posiadanie osobiście podpisanego oświadczenia.

UPRAWNIENIA

1. Prawo do samodzielnego szkolenia z ograniczeniami wynikającymi z konieczności okresowej weryfikacji.

2. Prawo noszenia odznaki Instruktora PZN.

PROGRAM KURSU

Kurs trwa 7 dni śniegowych (63 godziny lekcyjne) i obejmuje:

1. Doskonalenie jazdy technicznej:

– Pozycja podstawowa,

– Jazda w linii spadku stoku,

– Jazda w skos stoku,

– Skręty dostokowe,

– Girlandy,

– Jazda pługiem,

– Łuki płużne,

– Skręty z pługu,

– Skręt równoległy NW,

– Skręt równoległy WN,

– Skręt rotacyjny,

– Skręt krótki,

– Elementy freestylu,

– Jazda w terenie – freeride,

– Skoki terenowe,

– Elementy narciarstwa biegowego.

2. Instruowanie.

3. Jazda sportowa – Telemark klasyk.

T E O R I A:

30 godzin lekcyjnych obejmujących zagadnienia:

– Bezpieczeństwo: zagrożenia lawinowe,

– Przepisy związane z konkurencjami Telemarku sportowego,

– Metodyka ogólna i dydaktyka,

– Metodyka szczegółowa,

– Analiza techniki.

EGZAMIN

Kurs kończy się egzaminem, na którym należy uzyskać średnie oceny minimalne
z jazdy technicznej i instruowania 7/10, z części sportowej – zaliczenie TAK/NIE,
a z teorii 6/10.

Po pozytywnym zakończeniu kursu uzyskuje się legitymację uprawniającą do samodzielnego szkolenia oraz prawo noszenia odznaki i emblematu funkcyjnego Instruktora PZN wraz z odznaką funkcyjną.

Instruktor PZN Telemarku zobowiązany jest do okresowej unifikacji stopnia, co 5 lat.