sitn.pl » Szkolenie » Instruktor PZN - poziom 3
Instruktor PZN - poziom 3

Instruktor PZN jest pośrednim stopniem szkoleniowym SITN PZN w zakresie nauczania narciarstwa. Zakres przeszkolenia odpowiada międzynarodowym wymaganiom IVSI dla instruktora amatora. Uprawnia do samodzielnego nauczania narciarstwa.

Do kursu instruktorskiego może przystąpić każdy Pomocnik Instruktora PZN lub Instruktor SITN, który ma ważne uprawnienia, a także zawodnik PZN posiadającym co najmniej 1 klasę sportową. Obowiązuje zaliczenie kursu teoretycznego. Uwaga: pomocnicy instruktora, którzy posiadają legitymację, odtwarzają uprawnienia podczas UNIFIKACJI, a nie podczas Egzaminu Regionalnego!

Kurs jest dwuczęściowy. Składa się z części techniczno-sportowej oraz z części metodycznej. Po każdej części kursu odbywa się egzamin przed komisją egzaminacyjną Stowarzyszenia. Wymagania na tym poziomie są wyższe niż na poziomie "1". Instruktor PZN może wykupić legitymację IVSI (Międzynarodowy Związek Instruktorów Amatorów) oraz rozpocząć dalsze szkolenie w kierunku uzyskania uprawnień Instruktora zawodowego ISIA. W systemie szkoleniowym SITN PZN oraz IVSI stopień ten podlega okresowej weryfikacji (co 3 lata). Instruktor PZN jest zobowiązany do okresowej unifikacji co trzy lata. Instruktor PZN z uprawnieniami ISIA podlega okresowej unifikacji ca dwa lata.

Zadania

Celem kursu jest zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do samodzielnego nauczania jazdy na nartach.

Uprawnienia

 1. Prawo do samodzielnego szkolenia z ograniczeniami wynikającymi z konieczności okresowej weryfikacji.
 2. Prawo do otrzymania legitymacji instruktora międzynarodowego - amatora (IVSI).
 3. Możliwość ubiegania się o stopień instruktora zawodowego (ISIA).
 4. Prawo startu w Mistrzostwach Polski Instruktorów PZN .
 5. Prawo do okresowych doszkoleń (unifikacji).

Ważność stopnia

Stopień Instruktora PZN jest dożywotni. Podlega okresowej weryfikacji.

Weryfikacja uprawnień

Podlega weryfikacji w okresach nie dłuższych niż 3 lata na kursie unifikacyjnym. Instruktor PZN z legitymacją ISIA poddaje się weryfikacji w okresie nie dłuższym niż 2 lata.
Instruktor nie poddający się okresowej unifikacji nie traci stopnia lecz nie ma prawa do szkolenia. Uprawnienia odzyskuje po ukończeniu z wynikiem pozytywnym na kursu unifikacyjnego.

Prawo organizowania i prowadzenia zajęć

Organizacja szkolenia Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN.

Prowadzenie zajęć Instruktorzy Wykładowcy oraz Asystenci.

Kryterium kwalifikacyjne

 1. Ukończone 18 lat.
 2. Ukończona szkoła średnia.
 3. Ukończona część ogólna kursu teoretycznego na stopień instruktora sportu ze specjalnością narciarstwo. Udział w kursie teoretycznym mogą brać również uczniowie klas maturalnych.
 4. Posiadanie stopnia Pomocnika Instruktora PZN lub Instruktora SITN. Punkt ten nie dotyczy zawodników posiadających I lub mistrzowską klasę sportową PZN. Ważność I klasy sportowej wynosi 3 lata, klasy mistrzowskiej 5 lat (liczona od ważności PZN).
 5. Odbycie minimum 14-dniowego (sumarycznie) stażu odbywanego w LSN ( w przypadku Pomocników instruktora PZN) lub 7-dniowego stażu (w przypadku Instruktorów SITN). Staże powinny odbywać się pod bacznym nadzorem kierownika wyszkolenia szkoły, ale też przy jego pomocy i doradztwie. Praktyka musi być potwierdzona przez kierownika LSN wpisem do indeksu szkoleń i praktyk w sportach śnieżnych.

Uwaga: W sezonie 2010/2011 odbył się po raz ostatni kurs teoretyczny na państwowy stopień instruktora rekreacji (IRR). Od sezonu 2011/2012 rozpoczęto szkolenie na państwowy stopień instruktora sportu w rozumieniu "Ustawy o sporcie" z roku 2010. Organizujemy kurs teoretyczny w tym zakresie na podstawie zgody wydanej przez Ministerstwo. UWAGA: wg wyjaśnień Ministerstwa Sportu stopień instruktora sportu uzyskany przed wejściem w życie Ustawy o sporcie z roku 2010 nie odpowiada wymogom szkoleniowo-programowym w rozumieniu ustawy z 2010 roku.

Po deregulacji zawodu instruktora (23.08.2013r.) organizujemy kurs teoretyczny na stopień instruktora sportu(porozumienie PZN - SITN PZN - AWF).


Sposób organizacji kursu

Centralny Kurs Instruktorski odbywa się w dwóch częściach:techniczno-sportowej i metodyczną. Zaliczenie części sportowo-technicznej na poziomi 7 pkt. i więcej umożliwia przystąpienie do części metodycznej. Okres przerwy między obiema częściami kursu nie może być większy niż rok, tzn. do części metodycznej można przystąpić najpóźniej w następnym sezonie.


Program kursu

Część techniczno-sportowa

7 dni na śniegu
TEORIA
- analiza techniki - 4godz.,
- NRS (część zjazdowa i klasyczna) - 2 godz.,
- Seminarium z kursu PI(reguły FIS, sprzęt i ekwipunek , przygotowanie nart do jazdy) - 3 godz.
PRAKTYKA
7 dni szkolenia x 6 godz.(w tym egzaminy sprawnościowe)
- doskonalenie jazdy szkolnej,
- treningi jazdy sportowej (SL i GS).
Przeprowadzanie treningów i sprawdzianów z jazdy sportowej oraz wyliczanie punktów egzaminacyjnych odbywa się zgodnie z zasadami ogólnymi.

Egzamin:

Egzamin z jazdy technicznej przeprowadzają zewnętrzni egzaminatorzy wyznaczeni przez Komisję Egzaminacyjną. Sprawdziany z jazdy sportowej i teorii przeprowadza kadra kursu.

Na zaliczenie części techniczno-sportowej składają się trzy elementy, z których (aby przystąpić do części metodycznej CKI) należy w każdym osiągnąć minimum tj. średnio 7 pkt. Są to:

– teoria,

– jazda techniczna,

– Sprawdzian sportowy (SL i GS).

TEORIA

Egzamin pisemny i ustny (ocena od 1 do 10 pkt., suma min. 21 pkt)

– Analiza techniki – zagadnienia ogólne (pisemny),

– NRS – pełny zakres (pisemny),

– Analiza techniki – szczegółowa (ustny).

Jazda techniczna

Ocena za każdą ewolucję od 1 do 10 pkt., suma min 35 pkt.

– Łuki płużne / skręt z pługu,

– Skręt równoległy ślizgowy,

– Skręt równoległy NW,

– Śmig / skręt równoległy krótki,

– Skręt równoległy długi / jazda terenowa.

Sprawdzian sportowy

Wynikiem jest suma pkt. z dwóch konkurencji (SL i GS) obliczana wg. zasad ogólnych. Minimalna ilość pkt. to 14. W wypadku uzyskania wyniku 12 lub 13 pkt., dopuszcza się możliwość zaliczenia sprawdzianu sportowego, poprzez nadrobienie brakujących punktów w jeździe technicznej, w stosunku 1:2 (jeden brakujący pkt. w sporcie należy nadrobić dwoma w jeździe technicznej), tj.: 13 pkt. sport i min. 37 pkt. technika; 12 pkt. sport i 39 pkt. technika. Wynik poniżej 12 pkt. skut­kuje niezaliczeniem sprawdzianu. Uwaga! Dla osób posiadających 45 lat i więcej (liczone rocznikowo) minimalna liczba punktów (SL+GS) wynosi 12. Analogicznie do powyżej opisanej zasady istnieje możliwość nadrobienia brakujących punktów z jazdy sportowej w jeździe technicznej.

EGZAMIN POPRAWKOWY

Możliwy jest jedynie w przypadku niezaliczenia jednej z trzech części kursu. Jej poprawka odbywać się może na kolejnych częściach techniczno-sportowych CKI. Poprawka z jazdy technicznej lub teorii może się odbyć również w innym terminie wyznaczonym przez Prezesa SITN PZN w porozumieniu z Wiceprezesem ds. szkolenia. Zaległą część egzaminu należy zaliczyć najpóźniej do końca następnego sezonu zimowego.

Część metodyczna

8 dni na śniegu
TEORIA
- Metodyka - 4 godz.
- Historia technik narciarskich - 1,5 godz.
- Bezpieczeństwo i ratownictwo - 1,5 godz.
- Organizacja imprez amatorskich - 1,5 godz.
- Nauczanie dzieci - 1,5 godz.
- Przygotowanie motoryczne - 1,5 godz.
- Szkolenie sportowe - 1,5 godz.
- Narciarstwo niepełnosprawnych - 1,5 godz..
PRAKTYKA
8 dni szkolenia x 6 godzin zajęć z metodyki nauczania narciarstwa.

Egzamin:

Egzamin przeprowadza kadra kursu

TEORIA

– Egzamin pisemny i ustny (oceny od 1 do 10 pkt., min. 28 pkt.),

– Metodyka – zagadnienia ogólne (pisemny),

– Historia technik narciarskich (pisemny),

– Bezpieczeństwo, ratownictwo i organizacja imprez (pisemny),

– Metodyka – zagadnienia szczegółowe (ustny),

– Nauczanie dzieci.

PRAKTYKA:

Egzamin z instruowania odbywa się w trakcie całego kursu w formie cząstkowej. Skala ocen od 1 do 10 pkt, min. 7 pkt.

EGZAMIN POPRAWKOWY

Nie przewiduje się egzaminu poprawkowego z części praktycznej. Uzyskanie z instruowania oceny niższej niż 7 pkt. skutkuje koniecznością powtórzenia całej części metodycznej CKI najpóźniej w dwóch następnych sezonach zimowych. Przystępując do niej w w/w terminach dopuszcza się na prośbę uczestnika powtarzającego tę część kursu, przepisanie pozytywnych ocen z egzaminu teoretycznego uzyskanych na poprzednim CKI. W przypadku niezaliczenia części teoretycznej (przy zaliczonym instruowaniu) dopuszcza się jej poprawkę na metodycznej części CKI, również najpóźniej w kolejnych dwóch sezonach zimowych.

Niezaliczenie obydwu części kursu metodycznego skutkuje koniecznością jego powtórzenia najpóźniej w dwóch następnych sezonach zimowych.

Przekroczenie tego terminu skutkuje koniecznością powtórzenia CKI począwszy od części techniczno-sportowej.Aktualizacja na sezon 2018 /2019 Kraków, 13.10.2018 r. Wytyczne Szkolenia
Czas części techniczno-sportowej 7 dni. Minima punktowe w sprawdzianach sportowych.

Aktualizacja na sezon 2017/201, Kraków, 21.10.2017r. Wytyczne Szkolenia

Aktualizacja na sezon 2014/2015 18.10.2014 Wytyczne Szkolenia


Szczegółowe informacje dotyczące kursu znaleźć można w części dla członków Stowarzyszenia(po zalogowaniu).

Sezon: 2019/2020
Centralny Kurs Instruktorski nr 25 (niedziela) – 12 stycznia 2020 (niedziela), Zakopane
Centralny Kurs Instruktorski nr 323 lutego (niedziela) – 1 marca 2020 (niedziela), Kluszkowce
Centralny Kurs Instruktorski- cz.metodyczna29 marca (niedziela) – 5 kwietnia 2020 (niedziela), Zakopane