sitn.pl » Szkolenie » Instruktor PZN - poziom 3
Instruktor PZN - poziom 3

Instruktor PZN jest pośrednim stopniem szkoleniowym SITN PZN w zakresie nauczania narciarstwa. Zakres przeszkolenia odpowiada międzynarodowym wymaganiom IVSI dla instruktora amatora. Uprawnia do samodzielnego nauczania narciarstwa.

Do kursu instruktorskiego może przystąpić każdy Pomocnik Instruktora PZN lub Instruktor SITN, który ma ważne uprawnienia, a także zawodnik PZN posiadającym co najmniej 1 klasę sportową. Obowiązuje zaliczenie kursu teoretycznego. Uwaga: pomocnicy instruktora, którzy posiadają legitymację, odtwarzają uprawnienia podczas UNIFIKACJI, a nie podczas Egzaminu Regionalnego!

Kurs jest dwuczęściowy. Składa się z części techniczno-sportowej oraz z części metodycznej. Po każdej części kursu odbywa się egzamin przed komisją egzaminacyjną Stowarzyszenia. Wymagania na tym poziomie są wyższe niż na poziomie "1". Instruktor PZN może wykupić legitymację IVSI (Międzynarodowy Związek Instruktorów Amatorów) oraz rozpocząć dalsze szkolenie w kierunku uzyskania uprawnień Instruktora zawodowego ISIA. W systemie szkoleniowym SITN PZN oraz IVSI stopień ten podlega okresowej weryfikacji (co 3 lata). Instruktor PZN jest zobowiązany do okresowej unifikacji co trzy lata. Instruktor PZN z uprawnieniami ISIA podlega okresowej unifikacji ca dwa lata.

Zadania

Celem kursu jest zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do samodzielnego nauczania jazdy na nartach.

Uprawnienia

 1. Prawo do samodzielnego szkolenia z ograniczeniami wynikającymi z konieczności okresowej weryfikacji.
 2. Prawo do otrzymania legitymacji instruktora międzynarodowego - amatora (IVSI).
 3. Możliwość ubiegania się o stopień instruktora zawodowego (ISIA).
 4. Prawo startu w Mistrzostwach Polski Instruktorów PZN .
 5. Prawo do okresowych doszkoleń (unifikacji).

Ważność stopnia

Stopień Instruktora PZN jest dożywotni. Podlega okresowej weryfikacji.

Weryfikacja uprawnień

Podlega weryfikacji w okresach nie dłuższych niż 3 lata na kursie unifikacyjnym. Instruktor PZN z legitymacją ISIA poddaje się weryfikacji w okresie nie dłuższym niż 2 lata.
Instruktor nie poddający się okresowej unifikacji nie traci stopnia lecz nie ma prawa do szkolenia. Uprawnienia odzyskuje po ukończeniu z wynikiem pozytywnym na kursie unifikacyjnym.

Prawo organizowania i prowadzenia zajęć

Organizacja szkolenia Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN.

Prowadzenie zajęć Instruktorzy Wykładowcy oraz Asystenci.

Kryterium kwalifikacyjne

 1. Ukończone 18 lat.
 2. Ukończona szkoła średnia.
 3. Ukończona część ogólna kursu teoretycznego na stopień związkowy instruktora sportu ze specjalnością narciarstwo. Udział w kursie teoretycznym mogą brać również uczniowie klas maturalnych.
 4. Posiadanie stopnia Pomocnika Instruktora PZN lub Instruktora SITN. Punkt ten nie dotyczy zawodników posiadających I lub mistrzowską klasę sportową PZN. Ważność I klasy sportowej wynosi 3 lata, klasy mistrzowskiej 5 lat (liczona od ważności PZN).
 5. Odbycie minimum 7-dniowego stażu odbywanego w LSN. Staże powinny odbywać się pod bacznym nadzorem kierownika wyszkolenia szkoły, ale też przy jego pomocy i doradztwie. Praktyka musi być potwierdzona przez kierownika LSN wpisem do indeksu szkoleń i praktyk w sportach śnieżnych.

Uwaga: W sezonie 2010/2011 odbył się po raz ostatni kurs teoretyczny na państwowy stopień instruktora rekreacji.

Od sezonu 2011/2012 rozpoczęto szkolenie na państwowy stopień instruktora sportu w rozumieniu "Ustawy o sporcie" z roku 2010. Organizujemy kurs teoretyczny w tym zakresie na podstawie zgody wydanej przez Ministerstwo. UWAGA: wg wyjaśnień Ministerstwa Sportu stopień instruktora sportu uzyskany przed wejściem w życie Ustawy o sporcie z roku 2010 nie odpowiada wymogom szkoleniowo-programowym w rozumieniu ustawy z 2010 roku.

Po deregulacji zawodu instruktora (23.08.2013r.) organizujemy kurs teoretyczny na związkowy stopień instruktora sportu (porozumienie PZN - SITN PZN - AWF).


Sposób organizacji kursu

Centralny Kurs Instruktorski odbywa się w dwóch częściach:techniczno-sportowej i metodyczną. Zaliczenie części sportowo-technicznej na poziomi 7 pkt. i więcej umożliwia przystąpienie do części metodycznej. Okres przerwy między obiema częściami kursu nie może być większy niż rok, tzn. do części metodycznej można przystąpić najpóźniej w następnym sezonie.


Program kursu

Część techniczno-sportowa
8 dni na śniegu
TEORIA
- analiza techniki - 4godz.,
- NRS (część zjazdowa i klasyczna) - 2 godz.,
- Seminarium z kursu PI(reguły FIS, sprzęt i ekwipunek , przygotowanie nart do jazdy) - 3 godz.
PRAKTYKA
8 dni szkolenia x 6 godz.(w tym egzaminy sprawnościowe)
- doskonalenie jazdy szkolnej,
- treningi jazdy sportowej (SL i GS).
Przeprowadzanie treningów i sprawdzianów z jazdy sportowej oraz wyliczanie punktów egzaminacyjnych odbywa się zgodnie z zasadami ogólnymi.
Część metodyczna
8 dni na śniegu
TEORIA
- Metodyka - 4 godz.
- Historia technik narciarskich - 1,5 godz.
- Bezpieczeństwo i ratownictwo - 1,5 godz.
- Organizacja imprez amatorskich - 1,5 godz.
- Nauczanie dzieci - 1,5 godz.
- Przygotowanie motoryczne - 1,5 godz.
- Szkolenie sportowe - 1,5 godz.
- Narciarstwo niepełnosprawnych - 1,5 godz..
PRAKTYKA
8 dni szkolenia x 6 godzin zajęć z metodyki nauczania narciarstwa.Ważność stopnia

Stopień Instruktora PZN jest dożywotni. Podlega okresowej weryfikacji.

Weryfikacja uprawnień

Podlega weryfikacji w okresach nie dłuższych niż 3 lata na kursie unifikacyjnym. Instruktor z legitymacją ISIA poddaje się weryfikacji w okresie nie dłuższym niż 2 lata.
Instruktor nie poddający się okresowej unifikacji nie traci stopnia lecz nie ma prawa do szkolenia. Uprawnienia odzyskuje po ukończeniu z wynikiem pozytywnym na kursie unifikacyjnym.

Aktualizacja na sezon 2017/2018, Kraków, 21.10.2017r. Wytyczne Szkolenia

Aktualizacja na sezon 2014/2015 18.10.2014 Wytyczne Szkolenia


Szczegółowe informacje dotyczące kursu znaleźć można w części dla członków Stowarzyszenia(po zalogowaniu).

Sezon: 2018/2019
zgłoszeniaCentralny Kurs Instruktorski nr 26 (niedziela) – 12 stycznia 2019 (sobota), Kluszkowce
zgłoszeniaCentralny Kurs Instruktorski nr 323 lutego (sobota) – 2 marca 2019 (sobota), Kluszkowce
zgłoszeniaCentralny Kurs Instruktorski część metodyczna31 marca (niedziela) – 7 kwietnia 2019 (niedziela), Zakopane