sitn.pl » Szkolenie » Pomocnik Instruktora PZN/Instruktor SITN - poziom 1
Pomocnik Instruktora PZN/Instruktor SITN - poziom 1

Pomocnik Instruktora PZN/Instruktor SITN jest etapem w uzyskiwaniu pełnych uprawnień instruktorskich. Rozpoczęcie kształcenia na tym poziomie wymaga zaliczenia na odpowiednim poziomie testu sprawnościowego - slalomu giganta (podczas Zawodów Regionalnych). Osoby, które zaliczyły poziom "0" mają obowiązek zaliczyć Zawody Regionalne na co najmniej 6 pkt. w skali 10-punktowej. Osoby rozpoczynające naukę na poziomie "1" bez wcześniejszego zaliczenia egzaminów na poziomie "0", muszą zdobyć na Zawodach Regionalnych co najmniej 8 pkt. Należy mieć ukończone 16 lat w roku, w którym odbywa się I część kursu na stopień Pomocnika Instruktora PZN/ Instruktora SITN i 17 w przypadku II części kursu.

Warunki otrzymania stopnia (i legitymacji)

 1. Odbycie kursu według podanego poniżej programu.
 2. Zdanie wewnętrznych egzaminów z wyszczególnionych przedmiotów.
 3. Zdanie Egzaminu Regionalnego (ER) w określonym czasie od ukończenia kursu.( ważność przeszkolenia wygasa z końcem sezonu, w którym minęły 2 lata od daty egzaminu po II części kursu pomocnika).
  Niespełnienie tego warunku wymaga powtórzenia obu części kursu.

Stopień Pomocnika Instruktora PZN/Instruktora SITN może otrzymać instruktor rekreacji ruchowej ze specjalizacją narciarstwo zjazdowe po zdaniu Egzaminu Regionalnego (ER).

Dotyczy: instruktorów rekreacji ruchowej (do czasu funkcjonowania tego stopnia wg Ustawy o sporcie z 2010 roku) i instruktorów sportu (do 2012 - do deregulacji zawodu) z legitymacjami wydanymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz AWF-y.

Uprawnienia Pomocnika Instruktora/Instruktora SITN po otrzymaniu legitymacji

Pomocnik Instruktora/Instruktor SITN posiada samodzielne uprawnienia szkoleniowe w licencjonowanej szkole narciarskiej po uzyskaniu pełnoletniości.

Posiada prawo udziału w Zawodach Regionalnych , w Mistrzostwach Polski Instruktorów , w tym udział w reprezentacji szkoły w Mistrzostwach Szkół Narciarskich).

Zaleca się odbycie praktyki w licencjonowanej szkole narciarskiej przed przystąpieniem do kursu instruktorskiego.

Ważność stopnia

Stopień Pomocnika Instruktora PZN/Instruktora SITN podlega okresowej weryfikacji.

Weryfikacja uprawnień

Weryfikacja uprawnień odbywa się na kursie unifikacyjnym w okresach nie dłuższych niż 3 lata.
Pomocnik Instruktora/Instruktor SITN nie poddający się okresowej unifikacji nie traci stopnia, lecz nie ma prawa do szkolenia. Uprawnienia odzyskuje po ukończeniu kursu unifikacyjnego.

Zadania kursu

Celem kursu jest opanowanie podstawowej wiedzy niezbędnej dla przyszłych nauczycieli narciarstwa.

Należy wykazać się poprawną techniką jazdy na nartach, opanowaniem podstaw metodyki (praca z grupą) oraz umiejętnością jazdy sportowej.

Kryteria kwalifikacyjne

1. Spełnienie jednego z trzech poniższych warunków:
1.1. Ukończony kurs kwalifikacyjny najdalej dwa lata wstecz, potwierdzony wpisem do "Indeksu" oraz wynik w GS w Zawodach Regionalnych odpowiadający minimalnie 6 pkt. Wynik ważny jest dwa lata. Udokumentowaniem wyniku jest wpis do "Indeksu".

1.2. Uzyskanie co najmniej 8 pkt. w Zawodach Regionalnych dla osób bez wcześniejszego przeszkolenia w SITN-PZN. Wynik ważny jest dwa lata. Udokumentowaniem wyniku jest wpis do "Indeksu".

1.3. Młodzież po kursie na stopień Demonstratora w wieku 16, 17 lub 18 lat po zaliczeniu Zawodów Regionalnych na minimum 6 pkt. Udokumentowaniem wyniku jest wpis do "Indeksu".

2. Ukończone 16 lat w roku, w którym odbywa się I część kursu oraz ukończone 17 lat w roku, w którym odbywa się II część kursu.
3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia umożliwiający czynne uprawianie narciarstwa lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o możliwości uprawiania narciarstwa (dla osób niepełnoletnich podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych).
4. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w kursie dla osób niepełnoletnich.


Kurs

Prawo organizowania i prowadzenia zajęć
Organizacja szkolenia Licencjonowane Szkoły Narciarskie (licencja SITN-PZN A+B).
Prowadzenie zajęć: IW z ważnymi uprawnieniami oraz Asystenci.

Czas trwania:

Czas trwania kursu - 2x6 dni - część techniczna oraz część metodyczno-sportowa. Program kursu

Część I - techniczna:

6 dni (5 dni zajęć + 1 dzień egzamin)

TEORIA
- analiza techniki - 4 godz.,
- historia narciarstwa w Polsce i na świecie - 2 godz.,
- organizacja narciarstwa (Polska i świat) - 1 godz.,
- zagadnienia bezpieczeństwa w górach - 2 godz.
PRAKTYKA
( 5 dni szkolenia×6 godzin lekcyjnych dziennie)
- doskonalenie techniki jazdy, w tym jazda terenowa,
- doskonalenie pokazu ewolucji.

EGZAMIN - z teorii oraz praktyki (1 dzień).

Ważność przeszkolenia wynosi 1 rok, tzn. do części II kursu (metodyczno-sportowej) należy przystąpić w roku, w którym ukończyło się część I lub w roku następnym.

Część II - metodyczno-sportowa:

6 dni (5 dni zajęć + 1 dzień egzamin)

TEORIA
- metodyka - 4 godz.,
- Narciarski Regulamin Sportowy(część zjazdowa) - 1 godz.,
- seminarium: sprzęt i ekwipunek - 1 godz.
PRAKTYKA
6 dni (5 dni szkolenia x 6 godzin lekcyjnych dziennie)
- jazda sportowa,
- doskonalenie pokazu ewolucji,
- praca z grupą (instruowanie).


EGZAMIN z teorii i praktyki (z instruowania oraz przejazdu slalomu w trakcie trwania kursu) - 1 dzień.

Po ukończeniu II części kursu należy przystąpić do Egzaminu Regionalnego (w roku, w którym ukończyło się kurs lub w roku następnym). Niespełnienie tego warunku skutkuje koniecznością powtórzenia obu części kursu.

Łączny czas zaliczania obu części kursu nie może przekroczyć 2 lat.

Zdanie Egzaminu Regionalnego uprawnia do posiadania legitymacji (karty plastikowej ze zdjęciem) oraz odznak Pomocnika/Instruktora SITN i SITN-PZN.

Aktualizacja na sezon 2014/2015 Wytyczne szkolenia 18.10.2014r.

Aktualizacja na sezon 2013/2014 Komisja Szkolenia
Od X 2013 wprowadzono stopień INSTRUKTOR SITN równoważny stopniowi POMOCNIKOWI INSTRUKTORA PZN (Informator Przedsezonowy 2013/2014 str.91)

Informacja dla absolwentów kursu

 1. Organizator (Szkoła Narciarska z licencją A+B) przekazuje do BIURA protokół z kursu. Ma na to 2 tygodnie od zakończenia kursu. Każdy kurs ma swój numer służący do identyfikacji kursu. Numer ten jest używany do dalszej korespondencji z absolwentami.
 2. Warunki wymagane do otrzymania legitymacji Pomocnika Instruktora PZN/Instruktora SITN:
  • informacja o zdanym Egzaminie Regionalnym (miejsce, termin, organizator),
  • dostarczenie do BIURA wersji papierowej lub elektronicznej fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (format np. JPEG, TIFF, rozdzielczość 300 DPI); e–mail: biuro@sitn.pl,
  • wniesienie opłaty 100 PLN za legitymację Pomocnika Instruktora PZN/Instruktora SITN (karta plastikowa) oraz odznak Pomocnika Instruktora PZN/Instruktora SITN i SITN - ksero (skan) dowodu wpłaty,
  • wniesienie składki rocznej przynależności do Stowarzyszenia SITN-PZN za rok, w którym zaliczono egzamin regionalny. Aktualnie składka wynosi 90 zł i 60 zł dla osób poniżej 20 roku życia,
  • Wpłaty dokonujemy na konto bankowe Stowarzyszenia jednym przelewem. Dane do przelewu na stronie www.sitn.pl - Kontakt lub w Informatorze Przedsezonowym.

Legitymacja zostanie wydana po spełnieniu ww. warunków i przesłana na adres domowy – istnieje możliwość odebrania w BIURZE SITN-PZN. Prosimy o podawanie adresu mailowego lub numeru telefonu ułatwiającego kontakt.

Szukam kursu
Szkoła
Miejsce
Termin