sitn.pl » Wiadomości » Stanowisko Zarządu SITN PZN w sprawie kursu doszkoleniowego dla osób posiadających legitymacje nie SITN-owskie
Wiadomości

Stanowisko Zarządu SITN PZN w sprawie kursu doszkoleniowego dla osób posiadających legitymacje nie SITN-owskie

13.11.2018

Koleżanki i Koledzy,

Jednymi z wielu celów, które wyznaczył sobie zarząd Stowarzyszenia (wybrany na ostatnim Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym) jest transparentność działania, rozsądne gospodarowanie finansami Stowarzyszenia, podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu osób świadczących usługi w krajach alpejskich, przygotowanie Stowarzyszenia do zbliżających się zmian w prawie, a co za tym idzie: zmian realiów nauczania zawodu instruktora, a także powiększanie struktur Stowarzyszenia poprzez przyciągnięcie jak największej liczby nowych członków. Realizacja powyższych założeń oczywiście będzie rozłożona w czasie i wymaga w niektórych miejscach zmiany dotychczasowego podejścia.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie organizacji kursu doszkoleniowego dla osób posiadających legitymacje nie SITN-owskie chcielibyśmy przypomnieć, że przedmiotowy kurs będzie jednorazowy i w dużej mierze będzie miał charakter walidacji pilotażowej prowadzonej według zasad zgłoszonych oficjalnie przez SITN do Ministra Sportu i Turystyki, z której płynąć będą wnioski, jakie są efekty uczenia się przez uczestników na wszelkich kursach prowadzonych poza kontrolowanym przez SITN PZN i AWF-y systemem szkolenia. Sezon 2018/2019 będzie sezonem przejściowym pomiędzy obecnym stanem prawnym (po deregulacji zawodu instruktora narciarskiego), a systemem wynikającym z wdrożenia ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji przez SITN PZN, co nastąpić powinno w sezonie 2019/2020.

W kolejnych latach czekają nas liczne zmiany związane zarówno z wdrożeniem wskazanej wyżej ustawy, jak również na wyższym szczeblu – w zakresie regulacji leżących w kompetencjach organów Unii Europejskiej. Wychodząc im naprzeciw, jako jedni z pierwszych złożyliśmy wnioski o przyjęcie opracowanych przez nas kwalifikacji do Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie, a następnie zamierzamy uzyskać uprawnienia Instytucji Certyfikującej – organizacji, która będzie potwierdzała kwalifikacje dla wykonywania zawodu instruktora. Będzie to pomocne w ugruntowaniu pozycji SITN jako lidera wśród instytucji kształcących kadry instruktorskie. Niemniej jednak spowoduje to także, że do naszego Stowarzyszenia będą zgłaszały się osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w organizowanym przez nas procesie zdobywania uprawnień instruktorskich. Jako Instytucja Certyfikująca będziemy mieli obowiązek przyjąć takie osoby i wypowiedzieć się odnośnie ich poziomu wykształcenia narciarskiego.

Powyższe ma na celu między innymi wspomóc Was w procesie uzyskiwania zgody na legalną pracę w krajach alpejskich. Pozwoli także na ujednolicenie standardów dotyczących zakresu wiedzy i umiejętności, jakich będzie potrzebował instruktor do wykonywania swojego zawodu.

Przed podjęciem decyzji o organizacji kursu zostały przeprowadzone konsultacje w ramach struktur stowarzyszenia (wypowiedzieli się wszyscy członkowie Komisji Narciarstwa Zjazdowego; przyjęliśmy też uwagi Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej).

Chcielibyśmy podkreślić, że nie zamierzamy ułatwiać osobom posiadającym legitymacje nie-SITN-owskie uzyskania stopnia Pomocnika Instruktora PZN. Wszelkie wymogi odnośnie wiedzy i umiejętności przez nas wymaganych pozostają bez zmian. Doszkolenie charakteryzuje się jednotygodniowym czasem trwania, gdyż wyszliśmy z założenia, że osoby w nim uczestniczące odbyły już w jakimś zakresie kurs instruktorski poza SITN-em, a nie jesteśmy w stanie sprawdzić standardów wszystkich organizowanych kursów: ich czasu trwania, zakresu materiału, kadry prowadzącej oraz rzetelności przeprowadzonych egzaminów. Uznaliśmy, że długość kursu doszkoleniowego i ostatecznie sposób przeprowadzenia egzaminu na jego zakończenie są wystarczające do oceny, czy dana osoba posiada umiejętności do uzyskania stopnia Pomocnika Instruktora. Zaznaczamy, że w kolejnych latach będziemy zobligowani do tego, aby poddawać walidacji wszystkie zgłaszające się osoby, więc taki pilotaż jest jak najbardziej uzasadniony.

Właścicieli szkół narciarskich pragniemy uspokoić i wyjaśniamy, że SITN w ramach licencji niewyłącznej przekazał najlepszym szkołom narciarskim możliwość prowadzenia kursów kadrowych (akredytację szkoleniową A+B), których wynik będzie respektowany przez Stowarzyszenie w ramach systemu szkolenia kadry pod warunkiem, że kurs kadrowy prowadzony przez szkołę będzie zgodny z wytycznymi zaproponowanymi przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie w ramach swoich struktur nadaje „wewnętrzne uprawnienia instruktorskie”, więc jest władne do autonomicznego określenia wymagań i ich oceny w zakresie umiejętności poszczególnego kandydata na Instruktora lub Pomocnika Instruktora PZN. SITN mógłby organizować w ramach swoich struktur wszystkie kursy kadrowe, ale w dotychczasowej praktyce przyjęło się, że wyszkoleniem kadry niższego stopnia zajmują się szkoły narciarskie. Pragniemy podkreślić, że Stowarzyszenie nie odbiera i nie zamierza odebrać szkołom takiej możliwości. W przyszłości prawdopodobne będzie rozdzielenie szkolenia zawodowego instruktorów od walidacji i certyfikacji z założeniem, że to drugie pozostanie domeną Stowarzyszenia.

Na koniec chcielibyśmy poprosić wszystkich członków o kierowanie swoich wątpliwości bezpośrednio do Zarządu Stowarzyszenia lub poszczególnych komisji – temu służą poszczególne ciała w strukturze SITN. Nie popieramy prowadzenia dyskusji w sposób naruszający prawo, dobre obyczaje i podstawowe zasady współżycia społecznego. Jesteśmy zwolennikami wolności słowa i otwarci na wszelką krytykę, dlatego nie zamierzamy usuwać żadnych komentarzy, ani w inny sposób jej ograniczać, natomiast fakt, iż nie uczestniczymy w dyskusji, prosimy potraktować jako objaw niechęci do zainicjowanej formy jej prowadzenia.