sitn.pl » Wiadomości » Uchwały Zarządu SITN PZN ws. wdrożenia w Polsce Rozporządzenia Delegowanego Komisji UE 2019/907
Wiadomości

Uchwały Zarządu SITN PZN ws. wdrożenia w Polsce Rozporządzenia Delegowanego Komisji UE 2019/907

7.06.2019

UCHWAŁA nr 31/2019

Zarząd postanawia, że:

a/ Instruktorom PZN i Trenerom PZN, oraz Instruktorom Zawodowym PZN, którym wydano legitymację ISIA - czyli tym, którzy przed wejściem w życie Aktu Delegowanego (AD) będą mieli przeszkolenie lawinowe, skiturowe, udokumentowane 200 dni praktyki szkoleniowej w ostatnich 5 latach, zaliczony test GS na minimum 8 pkt oraz przeszkolenie w drugiej dyscyplinie sportów śnieżnych - Zarząd SITN umożliwi skorzystanie z ochrony praw nabytych (tzw. prawa dziadków) i wyda im certyfikat kompetencji przewidziany w tym akcie (Instruktor Zawodowy PZN + Euro Pro Card) bez konieczności zaliczania testu CTT.

b/ Tym Instruktorom PZN i Trenerom PZN, którym będzie brakować tylko przeszkolenia w drugiej dyscyplinie sportów śnieżnych, a którzy posiadać będą kwalifikacje zdefiniowane w załączniku 1 do Aktu Delegowanego, Zarząd SITN umożliwi skorzystanie z ochrony praw nabytych (tzw. prawa dziadków) i wyda im certyfikat kompetencji przewidziany w tym akcie (Instruktor Zawodowy PZN + Euro Pro Card) bez konieczności zaliczania testu CTT, po uzupełnieniu wymaganego kursu w drugiej dyscyplinie do końca sezonu narciarskiego 2019/2020.

c/ Instruktorom PZN i Trenerom PZN, którzy ukończyli 45 lat lub ukończą 45 lat najpóźniej do końca 2019 roku, posiadającym udokumentowane co najmniej 200 dni praktyki, a którym będzie brakować zaliczenia sprawdzianu sportowego (minimum 8 pkt GS) i/lub przeszkolenia w drugiej dyscyplinie sportów śnieżnych, którzy równocześnie posiadać będą potwierdzone kwalifikacje i umiejętności zdefiniowane w załączniku 1 do Aktu Delegowanego, Zarząd SITN umożliwi skorzystanie z ochrony praw nabytych (tzw. prawa dziadków) i wyda im certyfikat kompetencji przewidziany w tym akcie (Instruktor Zawodowy PZN + Euro Pro Card) bez konieczności zaliczania testu CTT po uzupełnieniu wymagań w zakresie drugiej dyscypliny sportów śnieżnych do końca sezonu narciarskiego 2019/2020.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

UCHWAŁA nr 32/2019

Uzupełnienie zasad zaliczania praktyki profesjonalnej (poświadczania doświadczenia zawodowego) Instruktora Narciarskiego w okresie od 3 czerwca 2014 roku do 2 czerwca 2019 roku dla celów uzyskania uprawnień do nauczania narciarstwa w krajach Unii Europejskiej [art. 7 ust. 3 i 4 w zw. z art. 8 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (AD) z dnia 14 marca 2019 roku]

W związku z przyjęciem uchwały o zasadach zaliczania praktyki instruktora narciarskiego dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Zarząd ustala, że:

1. Dniem, od którego rozpoczyna się okres 5 lat, w którym mogła być rozpoczęta praktyka zawodowa instruktora narciarskiego w rozumieniu SITN PZN jest jeden z następujących dni:

a/ pierwszy dzień po uzyskaniu uprawnień instruktora PZN,

b/ pierwszy dzień po uzyskaniu uprawnień instruktora SITN,

c/ pierwszy dzień po uzyskaniu kwalifikacji i uprawnień trenera PZN zgodnie z ustawą o sporcie z 2010 roku lub poprzednimi ustawami regulującymi ten zawód,

d/ pierwszy dzień po uzyskaniu kwalifikacji instruktora rekreacji ruchowej lub sportu w specjalności narciarstwo alpejskie (zjazdowe) potwierdzonej przez akademie wychowania fizycznego i uniwersytety prowadzące kierunek wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja,

e/ pierwszy dzień po uzyskaniu uprawnień pomocnika instruktora PZN przez osoby praktykujące w Licencjonowanych Szkołach Narciarskich posiadających kierunkowe wykształcenie zawodowe na poziomie 6 PRK z obszaru kultury fizycznej (wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja),

f/ pierwszy dzień po uzyskaniu uprawnień do samodzielnego nauczania narciarstwa zjazdowego w państwach członkowskich UE wg definicji ujętych w dokumencie „Mapping of professional qualifications and training for the profession of ski instructor in the EU-28, EEA and Switzerland”,
a w pozostałych państwach po uzyskaniu uprawnień do samodzielnego nauczania narciarstwa zjazdowego zgodnie z wykazem „ISIA snow-sport professional database”.

2. Osoby, którym bieg praktyki zawodowej rozpoczął się zgodnie z poprzedzającym ustępem, muszą spełniać warunek umożliwiający rozpoczęcie zaliczania praktyki w wymiarze co najmniej 200 dni w ciągu 5 lat bezpośrednio przed wejściem w życie rozporządzenia delegowanego UE.

3. Przypadki nieuregulowane w ustępie Zarząd będzie rozpatrywał w trybie indywidualnych decyzji

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.